top of page
BFKS_COLLAGE_3_A_psd copy.jpg
contract.png

  | שמאות

ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' משמשים כיועצים מומחים ומלווים לכל הגופים הגדולים במשק, בכל המגזרים:

שומות מקרקעין למטרת בטוחה לאשראי - לפי תקן 19

ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות` מקובל לצורך בטוחה על כל הבנקים המסחריים בישראל וחברות הביטוח הנותנות מימון לאשראי, ומופיע ברשימות השמאים העורכים שומות לבנקים הגדולים בישראל.

שומות מקרקעין לצורך דיווח עפ"י חוק ני"ע ותקינה חשבונאית IFRS - לפי תקן 17.1
השומות שעורך המשרד מצורפות לדוחות כספיים ולתשקיפים של חברות ציבוריות וגופים מוסדיים מהגדולים במשק, ומפורסמות מעת לעת באתר הרשות לניירות ערך (מאיה). המשרד מבצע הערכות שווי לצורך דוחות כספיים ולצורך קביעת התשואות לעמיתים בפוליסות ובקרנות המנוהלות ע" גופים אלו.

ליווי שמאי למשרדי עורכי-דין 
משרדי עורכי הדין המובילים בישראל נעזרים בשירותינו לליווי שמאי מקצועי עבור לקוחותיהם. צוות המשרד המקצועי והמיומן מלווה את ההליך המשפטי לצד עורכי הדין ומנפק חוות דעת, השגות, עררים והתנגדויות לתוכניות.  

בדיקות נאותות (D.D)

ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות` מתמחה בייעוץ מקדים, טרם רכישת נכסים מניבים, לחברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל. המומחים שלנו משתתפים בייעוץ מקדים בצוותי D.D ומבצעים הערכות שווי טרם רכישת נכסים מניבים.

משרד BFKS מתמחה בתחומי הפעילות הבאים:

 • הכנת חוות דעת לצרכי בטוחה לאשראי

 • ביצוע הערכות שווי לכל סוגי נכסי המקרקעין במגזר העירוני והחקלאי, בהם מבני מגורים, משרדים, תעשיה, מסחר,
  תיירות, מבנים לשימור, קרקעות, קרקעות חקלאיות, נחלות ומשקי עזר

 • יעוץ שמאי מקיף לגופים ציבוריים, חברות נדל"ן, חברות פרטיות מגוונות, מוסדות בנקאיים, חברות בניה וחברות ביטוח

 • ביצוע בדיקות כדאיות כלכלית לשוק הפרטי למטרות שונות לרבות צרכי מתן אשראי (דוחות אפס) ושירותי ליווי
  ופיקוח לגופים מממנים

 • התמחות בהערכות לקביעת היטלי השבחה וירידת ערך מקרקעין וליווי הליכים בפני שמאי מכריע וועדות ערר​

 • הכנת חוות דעת עבור חברות ציבוריות לצורך דיווחים עפ"י חוק ניירות ערך

 • ייעוץ לרשויות מקומיות בנושאי השבחה, ירידת ערך, רפרצלציה וקידום פרויקטים

 • BFKS מתמחים בתחום ההתחדשות העירונית, גיבוש חוות דעת בנוגע לאיזון תמורות לדיירים ולאיחוד וחלוקה של
  חלקות מקרקעין, ומספק שירותי שמאות גם לרשויות באזורי הביקוש. בנוסף, מספק המשרד חוות דעת נלוות להתנגדויות
  לתוכניות (איחוד וחלוקה, פגיעות תכנוניות ומטרדים)

 • המשרד מתמחה בכלכלה אורבנית ומעניק שירותי ייעוץ כלכלי וניהולי לרשויות מקומיות, גופים מוניציפליים ומשרדי ממשלה, בין היתר

 • המשרד מתמחה בתחום הפקעות קרקע לצרכי ציבור, ובמיוחד לצרכי תשתיות לאומיות, וכן בתביעות לירידת ערך מקרקעין

 • יעוץ בנושאי המגזר החקלאי, לרבות נחלות וחלוקה בין יורשים ויעוץ לישובים חקלאיים

 • המשרד מציע בדיקות נאותות לפני רכישת נכסי נדל"ן

 • טיפול בהשגות מול רשות מקרקעי ישראל, וכן בהשגות ועררים למס שבח מקרקעין

 • עריכת טבלאות איזון במסגרת תוכניות איחוד וחלוקה

 • המשרד עוסק בפינויים וניהול משא ומתן עם מפונים ומחזיקים

 • BFKS מתמחה בליווי הכנת תוכניות בנין עיר ואישורן, ובעריכת טבלאות איזון במסגרת טבלאות איחוד וחלוקה

 • ייעוץ בהליכי שינוי יעוד קרקע ויזום פרויקטים

 • עריכה של תוכניות עסקיות ובדיקות כדאיות של פרוייקטים

 

 

bottom of page